Các vấn đề quan trọng của việc tích hợp BỘ LƯU ĐIỆN là gì?

Cài đặt vào hệ thống cung cấp điện

Độc lập của BỘ LƯU ĐIỆN mô phỏng trong SIMARIS thiết kế, sau đây các vấn đề phải được chú ý đặc biệt khi tích hợp BỘ LƯU ĐIỆN cài đặt vào hệ thống cung cấp điện:

  • Các lỗi trong mạng lưới phân phối chính cho BỘ LƯU ĐIỆN (MD BỘ LƯU ĐIỆN) rất quan trọng và phải được ngăn chặn – bởi sử dụng các thành phần chất lượng cao (hệ thống thanh cái bao gồm các kết nối được kiểm tra kiểu, SIVACON S8 trong một thiết kế tránh các điểm tiếp đất có thể cung cấp một gốc cho một vòng cung ngẫu nhiên, …)
  • Trong chế độ biến tần, lỗi trong MD BỘ LƯU ĐIỆN có thể trở thành vấn đề liên quan đến việc ngắt kết nối từ nguồn cung cấp trong phù hợp với IEC 60364-4-41 (DIN VDE 0100 phần 410) nếu dòng điện bị lỗi gần như cao dòng điện. Một biện pháp khắc phục các lỗi 1 pha đối với trái đất có thể là bộ ngắt mạch chất lượng cao với bản phát hành G (ví dụ: bộ ngắt mạch Siemens 3WL với ETU45B, ETU76B).
  • Do phản ứng ngắn mạch của BỘ LƯU ĐIỆN, nó là đề nghị cho ngắt kết nối từ nguồn cung cấp trong phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60364-4-43 (DIN VDE 0100) 430) để hạn chế dòng điện được đánh giá của các công tắc trong mạch chuyển tiếp đi của MD BỘ LƯU ĐIỆN tới 30% đánh giá sản lượng BỘ LƯU ĐIỆN hiện tại.
  • Các cài đặt BỘ LƯU ĐIỆN hiệu suất thấp (<100 kVA) có thể được trang bị RCD để bảo vệ chống lại 1 pha lỗi trái đất. Trong trường hợp MD BỘ LƯU ĐIỆN không thuận lợi thiết kế, một tính toán tối ưu của shortcircuit tối thiểu dòng điện có hành vi điều khiển BỘ LƯU ĐIỆN vào tài khoản có thể có lợi cho thiết bị kích thước.
  • Khi phân tích ngắn mạch có thể xảy ra tại BỘ LƯU ĐIỆN đầu ra, tải trọng cho phép của đường vòng tĩnh phải được so sánh với dữ liệu của nhà sản xuất được cung cấp cho BỘ LƯU ĐIỆN.
  • Nếu cài đặt BỘ LƯU ĐIỆN được tích hợp vào TN-S hệ thống, một số dữ liệu được xác định, ví dụ, là điểm tiếp đất trung tâm và các số cực của các thiết bị chuyển mạch (3 cực hoặc 4 cực).
  • Trong trường hợp kết nối song song với các cài đặt BỘ LƯU ĐIỆN, phân tích lỗi của mạng phân phối cấp thấp hơn có thể chứng minh rằng bảo vệ bổ sung là cần thiết.

UPS Hyundai HD-1000VA

Các mục yêu thích này hiện có thể được đọc bằng cách sử dụng mục menu

Công cụ> Mục ưa thích> Xuất mục ưa thích

Ngược lại, các bộ sưu tập Ưa thích hiện có có thể là được nhập với sự trợ giúp của mục menu

Công cụ> Mục ưa thích> Nhập mục yêu thích để sử dụng trong một dự án có kích thước trong thiết kế SIMARIS.

i Trong phần đính kèm của tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy Mạng mẫu thiết kế SIMARIS (.sd) cho tĩnh

Cài đặt BỘ LƯU ĐIỆN và các mẫu yêu thích liên quan

Các bạn có thể xem thêm sản phẩm bộ lưu điện tại đây. 

Leave a Comment